Page 10 - NonwovenTtechnology
P. 10

nonwoven_BASKI.qxp_Layout 1 26.10.2017 09:58 Page 8


                             News / Haber

             Since 2017: Autefa Solutions Focuses on


                    Customers’ Requirements


         Since 2017: Autefa Solutions Müşteri İhtiyaçlarına Odaklanıyor


          Autefa Solutions, a market leader in China for high speed air through thermobonding lines for hygiene products, will
         inform the visitors at Since 2017 about the economic and technical advantages they provide as a full line supplier for
            carded‐ crosslapped nonwovens lines, needlepunch nonwoven lines, spunlace and thermobonding lines.


          Hijyen ürünleri için yüksek hızlı hava akışlı ısıl bağlama hatları ile Çin'de pazar lideri olan Autefa Solutions; Since 2017'deki
         ziyaretçilerini, taranmış-çapraz serme nonwoven hatları, iğneleme nonwoven hatları ve ısıl bağlama hatları için komple üretim

                hattı tedarikçisi olarak sağladıkları ekonomik ve teknik avantajlar hakkında bilgilendirecek.

        As nonwovens producers are facing more competition, they are looking Giderek daha fazla rekabetle karşı karşıya kalan Nonwoven üreticileri,
        for reliable and economic machines. They expect high quality and the best güvenilir ve ekonomik makineler arıyorlar. Beklentileri, yüksek kalite ve en
        total cost of ownership (TCO), which is the key to success. There is a sig- iyi toplam sahip olma maliyetini (TCO) elde etmek yönünde ki başarının sırrı
        nicant number of customers who hesitate to replace existing machines or da burada saklı. Artan fiyatlar nedeniyle mevcut makinelerini yenilemeye
        invest in new machines, due to increasing prices. During the Shanghai veya yeni makinelere yatırım yapmaya çekinen önemli sayıda müşteri mev-
        International Nonwoven Conference and Exhibition (SINCE) Autefa cut. Autefa Solutions; Şangay Uluslararası Nonwoven Konferans ve
        Solutions will present its Nonwovens “LineONE” concept which operates Fuarı’nda (SINCE), çok yüksek bir seviyede çalışan ve sunduğu cazip mali-
        at a very high level and sets new standards with an attractive cost‐to‐per- yet-performans oranı ile standartları yeniden belirleyen Nonwoven
        formance ratio. Autefa Solutions nonwovens lines meet customers’ ‘LineONE’ konseptini sunacak.
        requirements for quality web formation and web bonding, active weight Nonwoven hatları; kaliteli tülbent oluşumu ve tülbent bağlama, aktif ağırlık

        regulation, and minimal maintenance. With the Crosslapper UnilinerONE, düzenlemesi ve minimum bakım için müşterilerin gereksinimlerini karşıla-

        Autefa Solutions supplies a highperformance machine based on the suc- yan Autefa Solutions; UnilinerONE Çapraz Serim makinesi ile başarılı
        cessful Crosslapper Topliner. Optimised infeed speeds of the carded web, Topliner Çapraz Serim makinesini baz alan yüksek performanslı bir makine
        layering precision, layering speed of 80 m/min (max.) and reliability are the tedarik ediyor. UnilinerONE Çapraz Serim makinesi, taranmış tülbentin en
        main benets of the Crosslapper UnilinerONE. The Needle Loom Fehrer uygun hale getirilmiş besleme hızları, katlama hassasiyeti, 80 m / dk'lık
        StylusONE is a compact needle loom for all needling applications up to (maksimum) katlama hızı ve güvenilirlik gibi ana faydalar sunuyor. 1,800 g
        1,800 g/m². With a maximum performance of 1,200 strokes/min, the / m²'ye kadar olan tüm iğneleme uygulamaları için kompakt bir iğne tez-
        Needle Loom StylusONE distinguishes itself through productivity, guaran- gâhı olan Fehrer StylusONE, maksimum 1.200 vuruş / dk performansı ve
        teed longevity and maintenance‐free gear boxes.   verimlilik, garantili ömür ve bakım gerektirmeyen dişli kutuları ile ön plana
        Autefa Solutions delivers complete lines for the production of top sheets, çıkıyor.
        acquisition and distribution layers (ADL) and back sheets. The consumer Autefa Solutions; üst tabakalar, satın alma ve dağıtım katmanları (ADL) ve
        products benet from the nonwovens features elasticity, softness and arka tabakaların üretimi için komple hatlar sağlıyor. Tüketici ürünleri; non-
        absorption. As a premium supplier, the company delivers machines for woven kumaşların elastikiyet, yumuşaklık ve emme özelliklerinden yararla-
        opening, blending and carding as well as ovens and dryers out of one nır. Premium tedarikçisi olarak şirket, bir elden fırın ve kurutucuların yanı sıra

        hand. The company sets the focus on HiPerTherm, the high speed ther- açma, harmanlama ve tarama makineleri de üretiyor. Şirket; satın alma ve

        mobonding oven for the manufacturing of hygiene products such as dağıtım katmanları (ADL), üst ve arka katman gibi hijyen ürünlerinin üretimi
        acquisition and distribution layers (ADL), top and back sheets. The key için yüksek hızlı ısıl bağlama fırını olan HiPerTherm'e odaklanıyor. Autefa
        strengths of the Autefa Solutions belt oven are uniform airow and the Solutions fırınının en güçlü yanları arasında tek biçimli hava akımı ve hassas
        precisely adjustable temperature distribution, the ability to maintain loft or ayarlanabilir sıcaklık dağılımı, çatı muhafaza veya yüksek yoğunluklar oluş-
        to create high densities.              turma kabiliyetleri var.


                                 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15