Page 14 - NonwovenTtechnology
P. 14

nonwoven_BASKI.qxp_Layout 1 26.10.2017 09:58 Page 12


                             News / Haber

             Textilwerke Todtnau Bernauer Invests in


                         Brückner Stenter


                Textilwerke Todtnau Bernauer Brückner Ram

                           Yatırımı Yapıyor


          Bernauer company plans with a tailor-made Brückner line for technical textiles, brand name BERATEX®, far into the
                                future.
           Bernauer şirketi, BERATEX® marka teknik tekstillere yönelik özel Brückner bir hat için geleceğe yönelik planlar yapıyor.


        The origins of company Bernauer can be traced back as far as 1829. Bernauer şirketinin temelleri 1829 yılına kadar dayanmaktadır. O
        At that time already coloured yarn and woven fabric was produced in sıralarda hali hazırda renkli iplik ve dokuma kumaşlar birkaç fabrika-
        several factories. Since the early 1970s the company is active in the da üretiliyordu. 1970’lerin başından itibaren ise şirket teknik tekstil
        eld of technical textiles and developed together with a leading tyre alanında faal olup öncü lastik üreticisi ile birlikte lastik endüstrisine
        producer a special woven release/separation liner for the tyre industry. yönelik özel dokuma bırakma/ayırma hattı geliştirdi. Bu kumaş las-
        This fabric serves as release liner/textile for the production of tyres tiklerin üretiminde bırakma/ayırma hattıolarak çalışmakta ve işlem
        reducing on the long the process costs of the processing costs. maliyetlerini azaltmaktadır.
        The BERATEX fabric as such is woven of special polyethylene ribbons, BERATEX kumaş şirketin kendisinin ürettiği polietilen bir filmden
             ®
                                     ®
        made of a polyethylene lm produced by the company itself. yapılan özel polietilen şeritlerden dokunmaktadır. Kaliteye bağlı ola-
        Depending on the quality it can be used up to more than 20 years rak kesinti olmaksızın 20 yıldan faza süre kullanılabilmektedir. Bu
        without interruption. To increase the dimensional stability of this ürünün boyutsal stabilitesini artırmak için ısıl fikse elzemdir. Yıllar
        product, a heat-setting process is indispensable. For several years this boyunca bu işlem, farklı Alman apreleme cihazları tarafından ger-
        had been made by different                        çekleştirilmiştir.  Textilwerke
        german commission nishers.                         Todtnau Bernauer KG’nin sahibi
        Hanspeter Bernauer, owner of                        Hasnpeter Bernauer sürdürülebi-
        Textilwerke Todtnau Bernauer                        lir şirket başarısının anahtarının
        KG was always aware that the                         ürün kalitesinin kendisi olduğu-
        key of sustainable company                         nun her zaman farkındaydı.
        success is the quality of the                      Ürünlerin daha fazla kontrolünü
        products itself. Aiming at a fur-                       ve optimizasyonu hedeflemek
        ther control and optimization                       Bay Bernauer için kumaşın nihai
        of the products it was for Mr.                        aprelenmesini şirkete entegre
        Bernauer a logical conclusion to                       etmek için mantıksal bir sonuç-
        integrate the nal nishing of                      tur. Brückner tarafından yapılan
        the fabric into the company.                       yeni Ram hattı şimdi ise %100
        With the new heat-setting line                        değer üreten bir zincire ulaşmış-
        made by Brückner the compa-                          tır: granülden dokuma yüksek
        ny reached now a 100 % value                         kaliteli PE kumaşa, 46 ülkeden
        creating chain: from the granu-                        fazla uluslararası pazarda yer
        late to the woven high-quality                        almaktadır.
        PE fabric and to the internation-                       Textilwerke Todtnau Bernauer
        al marketing in more than 46                       KG üstün teknolojili Brückner
        countries.                                  Ram almaya karar verdi çünkü
        Textilwerke Todtnau Bernauer                        yalnızca Brückner makinelerine
        KG decided to buy a state-of-                         özel değişen şekilde ayarlanabi-
        the-art  Brückner  stenter                         len ısıl bölgelere sahip bir hat,
        because only a line with the                       istenen ısı ayarını kurutucunun
        alternatingly arranged thermo Hanspeter Bernauer and Regina Brückner    tüm uzunluğu ve genişliği
        zones, which is typical for Brückner machines, ensures the required boyunca sağlamaktadır. Birkaç derecelik ısı farkları fikse sonuçların-
        temperature accuracy across the entire length and width of the dryer. da devasa bir etkiye sebep olmakta ve böylece nihai ürünün teknik
        Temperature differences of a few degrees Celcius have an enormous özelliklerine de yansımaktadır.
        inuence on the heat-setting result and thus to the technical charac- Hattın kavramsal tasarımında proje ekibi TWT Bernauer & Brückner
        teristics of the nal product. In the conceptual design of the line the mümkün olan en yüksek dikkati hassas parçaların doğru kumaş akı-
        project team TWT Bernauer & Brückner turned the highest possible şına ve parti değişiklikleri ile bölünmeyen bir çalışma sürecine ver-
        attention on an accurate fabric ow of the rigid and thus delicate arti- miştir. İki pozisyonlu besleme ünitesi sayesinde geniş boyutlu kumaş
        cles and an operation which is not interrupted by batch changes. akümülatörü üretim sürecini kesmeden parti uçlarını dikiş ile bağla-
                                 12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19