Page 15 - NonwovenTtechnology
P. 15

nonwoven_BASKI.qxp_Layout 1 26.10.2017 09:58 Page 13


                             News / Haber

        Given the rmly installed unwinding unit with two positions a gen- maya imkân sağlamaktadır. Giriş yapan kumaşın otomatik en kont-
        erously dimensioned fabric accumulator allows to connect the batch rolü Ram makinesi girişinde kontrol edilmekle ve taşıma sistemi kri-
        ends by sewing without interrupting the production process. An tik mekanik yüklerden korumaktadır. Bireysel çekme silindirleri ile
        automatic width control of the entering fabric controls the centered gelişmiş gerilim kontrol yazılımı arasında doğru bir gerilim kontrol
        entry into the stenter and protects the transport system from critical için hassas çekme ölçüm sistemlerinin kullanılması her bireysel üre-
        mechanical loads. The use of sensitive traction measurement systems tim aşamasında yüksek kumaş gerilimlerini engellemektedir.
        for an accurate tension control between the individual draw rollers Yatay düşük lubrikasyonlu silindir zincirine sahip Ram makinesi ve
        and a sophisticated tension control software prevent too high fabric bakım gerektirmeyen zincir ray sistemi tam olarak her 1.5 metrede
        tensions in each individual production step. The stenter with a hori- işlem ısılarını ayarlamaya imkan tanıyan doğrudan bir gaz ısıtma sis-
        zontal low-lubrication roller chain and a maintenance-free chain rail temine sahiptir.
        system has a direct gas heating system which allows to adjust the İki pozisyonlu sarma sistemine sahip diğer bir kumaş akümülatörü
        process temperatures exactly every 1.5 metres. Another fabric accu- ise Ram makinesinin çıkışında yer almakta ve makinenin durması
        mulator with following two-position winder is located at the stenter gerekmeksizin partilerde değişiklik yapılmasına imkan tanımaktadır.
        exit and allows to change the batches without machine downtime. Bu ideal kurulum en az sayıda operatör ile hattın kullanılmasını
        This optimized installation makes it in addition possible to operate the mümkün kılmakta ve böylece hattın ekonomik verimliliğini artır-
        line with a minimum number of operators and increases thus the maktadır. Daha önce bir Ram makinesi ile çalışmamış servis perso-
        economic efciency of the line. The service personnel which never neli ise başlangıç döneminde makine operatörleri olarak eğitim
        before had worked with a stenter, was trained during the start-up almışlardır. Sadece iki hafta sonrasında bu karmaşık makineyi kulla-
        period as machine operators. After two weeks already they were able nabilmiş ve teknik olarak ileri düzey bu kumaşı tamamlayabilmiştir.
        to handle this complex machine and nish technically sophisticated Textilwerke Todtnau Bernauer KG, şimdiden kısa süre içerisinde
        fabric.Already now Textilwerke Todtnau Bernauer KG made all piyasa koşullarındaki değişiklirlere cevap verecek şekilde kaplama
        arrangements to allow on short notice an integration of further n- ünitesi veya kalender gibi düzenlemeler ile apreleme ünitelerinin
        ishing units, e.g. a coating unit or a calender in case the market entegrasyonunu sağlamıştır.
        requirements change.                 Bay Bernauer aşağıdaki konular sebebiyle bu işlem için Brückner’i
        Mr. Bernauer opted in this process for Brückner because of the fol- seçmiştir:
        lowing points:                    - Teklifin verilmesinden önce yetkin bir tavsiye
        - Competent advice before submission of the offer  - Brückner’in Teknoloji Merkezinde kapsamlı test imkanları ve dene-
        - Extensive test facilities and trials in Brückner’s Technology Center meler
        - Training and education of the operators until the acceptance of the - Hattın kabul edilişine kadar operatörlerin eğitilmesi ve bilgilendiril-
        line                         mesi
        - Intensive support service during the warranty period - Garanti süresi sırasında kapsamlı destek hizmeti
        Brückner heat-setting stenter at Textilwerke Todtnau Bernauer KG / Textilwerke Todtnau Bernauer KG’de Brückner ısı ayarlama germe makinesi
                                 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20