Page 6 - NonwovenTtechnology
P. 6

nonwoven_BASKI.qxp_Layout 1 26.10.2017 09:58 Page 4

                              Technical Textile

                                Market Grows


                                Teknik Tekstil
                             Pazarı Genişliyor
                                               PROF. DR. İSMAİL USTA
                                               Nonwoven Technical Textiles Technology
                                               Corporate Editor / Yayın Müşaviri         Dear Readers,                   Sevgili Okurlar,

         Textile products that have one or more functional properties Geleneksel tekstil uygulamalarının dışında bir ya da daha fazla
         as compared to conventional textile applications are called as fonksiyonel özellik içeren tekstil ürünlerine teknik tekstiller
         technical textile product. These types of textile products are denmektedir. Bu tekstiller günümüzde kullanım yerine göre
         classied in according to their end uses, such as; Geotech, sınıflandırmakta olup; Jeolojik tekstiller (Geotech), Ev Tekstilleri
         Hometech, Indutech, Buildtech, Meditech, Mobiltech, (Hometech), Endüstriyel Tekstiller (Indutech), Yapı Tekstilleri
         Oekotech, Packtech, Protech and Sporttech.    (Buildtech), Tıbbi Tekstiller (Meditech), Taşıt Tekstilleri (Mobiltech),
         It is obvious that the technical textile market has grown by Ekolojik Tekstiller (Oekotech), Ambalaj Tekstilleri (Packtech),
         years. The technical textile market, which was 70 billion US Koruyucu Tekstiller (Protech) ve Spor Tekstilleri (Sporttech) şeklinde
         dollars in the 1990s, it rose to around 100 billion US dollars in anılmaktadırlar. Teknik Tekstil pazarının yıllar itibarı ile büyüme
         2005 and today the market size is around 175 billion US gösterdiği açıktır. 1990’lı yıllarda 70 milyar ABD doları olan teknik
         dollars. It is foreseen that the market will reach over 190 tekstil pazarı, 2005 yılında 100 milyar ABD doları civarına
         billion US dollars by 2022.            yükselmiş, günümüzde ise pazar büyüklüğü 175 milyar ABD doları
         Overall market consumptions are; the USA 23%, the EU civarında bulunmaktadır. 2022 yılına kadar yapılan öngörülerde
         22%, China 13%, Japan 7% and India 3%. When we look pazarın 190 milyar ABD dolarının üzerine ulaşacağı tahmin
         at the production gures, it is seen that there are edilmektedir.
         approximately equivalent amounts of consumption. Technical Bu pazarda tüketimin; %23’ü ABD , %22’si Avrupa Birliği Ülkeleri,
         textile sector is one of the ve major advanced technology %13’ü Çin, %7’si Japonya ve %3’ü  Hindistan tarafından
         industries in the world. In technical textiles; packing textiles yapılmaktadır. Üretim rakamlarına bakıldığında ise yaklaşık

         (Packtech), transport textiles (Mobiltech), medical textiles tüketime eşdeğer miktarların olduğu görülmektedir. Teknik tekstil
         (Meditech) and geotextiles (Geotech) are the top product sektörü dünyada hızlı gelişim gösteren 5 temel ileri teknoloji
         categories which they have the most production and endüstri alanından biridir. Teknik tekstiller içerisinde; Paketleme
         consumption values.                tekstilleri, Taşıt tekstilleri, Medikal tekstiller ve Jeotekstiller en fazla
         It is predicted that the demand for construction textiles üretimin ve tüketimin bulunduğu alanlardır. Gelecekte bunların

         (Buildtech) and protective clothing (Protech) will increase in yanısıra inşaat tekstilleri ve koruyucu giysilere olan talebinde
         the future as well. Especially for Turkish textile industry, it is artacağı tahminlenmektedir. Özellikle Türk tekstil sanayi açısından,
         obvious that these areas should not be overlooked. bu alanların gözden kaçırılmaması gerektiği açıktır.


         Best Regards….                  Sayg›lar›m›zla…

                                 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11