Page 5 - nonwoven_ocak_Layout 1
P. 5
nonwoven_ocak_Layout 1 2/17/14 12:36 PM Page 3
Youn Talep Üzerine

HIGHTEX 2015te

Upon the Heavy Demand,

HIGHTEX Will Be Held in 2015
NEC P GÜNEYMer ha ba, Hello,
2005 ylndan bu yana düzenlediimiz HIGHTEX HIGHTEX International Technical Textiles and
Uluslararas Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarn son 2 Nonwoven Fair, being organized since 2005, was held
seferdir ITM ve stanbul plik Fuarlar ile e zamanl at the same time with ITM and Istanbul Yarn Fair for
düzenleniyordu. Ancak sektörümüzden gelen youn the last two times. But, we decided to make a change
talep, karlkl görümelerimiz ve yaptmz anketler to the fair, as a result of the heavy demand from the
sonucu gelecek fuarda deiiklik yapma karar aldk. industry, interviews and surveys we conducted.
Çünkü ürün ve teknoloji gelitirici yerli ve yabanc katlm- Because our technology-developing local and foreign
clarmz, yatrmlarn youn ve sektörün hareketli olduu- attendants stated that investments were intense and
nu, ITM yl olan 2016ya kadar beklemek istemedikleri- industry was active, and that they did not want to wait
ni, 2015 ylnda yeni bir HIGHTEX bulumasnn çok iyi till 2016 and it would be better to organize a new
olacan vurguladlar. HIGHTEX meeting in 2015.
Bu gelimeler dorultusunda biz de, Türkiyenin In line with these recent developments, we started
konusunda ilk ve tek fuar olan HIGHTEXi Mart 2015te making arrangements to organize HIGHTEX, Turkeys
düzenlemek için hazrlklara baladk. Çünkü biz sektörü- first and only fair on the subject, in March 2015. In
müzden gelen taleplere çok önem veriyoruz ve 2015 that we highly regard the demands of our sector, and
ylnda HIGHTEX isteniyorsa, tüm imkanlarmzla çala- we will use every means available to do our level best,
rak, en iyisini yapacaz if HIGHTEX is demanded for the year 2015

Teknik Fuarclk ve Tüyap olarak 16-19 Ekim 2014 The arrangements and sales are in full flow for
tarihlerinde, Gaziantep Ortadou Fuar Merkezinde OTM 2014 Middle East Textile Machines Fair which we,
düzenlediimiz OTM 2014 Ortadou Tekstil Makineleri Teknik Fuarclk and Tüyap, hold in Gaziantep Middle
Fuarnn hazrlklar ve satlar tüm hzyla devam ediyor. East Fair Centre, between October 16th and 19th,
Gaziantep Sanayi Odas, Gaziantep Ticaret Odas, TEM- 2014. OTM 2014, organized with the contributions of
SAD desteiyle düzenlenen OTM 2014 Fuar, bölgedeki Gaziantep Chamber of Industry, Gaziantep Chamber of
teviklerden kaynakl yatrmlarn sürmesi sebebiyle, yerli Commerce and TEMSAD, draws intense attention of
ve yabanc makine üreticilerinden büyük ilgi görüyor. local and foreign machine producers, as a result of the
OTM 2014 Fuarna daha aylar olmasna ramen fuar investments generated by regional incentives. High
alannn büyük bir bölümünün dolmas, bizlere tekstil occupancy rate of the fair area from months before
yatrmlarnn yeni gözdesi Dou ve Güney Dou OTM 2014 proves that we made the right choice by
Anadoluyu tercih etmemizin, Gaziantepte fuar yapma- organizing the fair in Gaziantep and preferring East
mzn ne kadar doru bir karar olduunu bir kere daha and Southeast Anatolia, the new favourite of textile
göstermi oldu. Bu youn ilgi için sektörümüze bir kere investments. I want to thank our industry again for
daha teekkür etmek istiyorum. this huge demand.

2014 ylnn sektörümüz için çok güzel ve verimli bir I wish our industry a very good and productive year
yl olmasn dilerim 2014


Sayglarmla, Best Regards,

3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10