Page 6 - nonwoven_ocak_Layout 1
P. 6
nonwoven_ocak_Layout 1 2/17/14 12:36 PM Page 4
OTM 2014ün Bölgede

Son Derece Olumlu Sonuçlar

Douracana nanyoruz

We Believe that OTM 2014

will Offer Positive Solutions
PROF. DR. HALE CANBAZ KARAKA
in the Region Nonwoven Technology Technical Textiles
Yayn Müaviri / Corporate Editor
Sevgili Okurlar, Dear Readers,Bu saymzda teknik tekstil ve nonwoven alannda faaliyet In this issue, you will read news about the companies

gösteren firmalar hakknda haberler, piyasaya çkartlan operating in nonwovens and technical textiles, the
yeni ürünler, yaplan yeni yatrmlar ve düzenlenen etkin- products in the market, the new investments made

likler hakknda bilgileri bulacaksnz. and the events organized.Ayrca, bizi imdiden çok heyecanlandran ve 16-19 Ekim We also will be very happy if you take a second to read
2014 tarihleri arasnda gerçekletirilecek olan OTM 2014 the news on OTM 2014 Middle East Textile Machinery

Ortadou Tekstil Makineleri Fuar hakknda haberlere de Exhibition, which will take place between 16-19
göz atarsanz çok seviniriz. Tekstil yatrmlarnn merkezi October 2014 in Gaziantep, the center of textile invet-

olma özelliine sahip bir ehir olan Gaziantep'te sektöre ments. We are excited for the event even from now.
emek veren Türk ve yabanc firmalarn bulumasnn tüm This will be a meeting point for the players in the tex-

bölgede ve çevre illerde son derece olumlu sonuçlar tile sector and will give rise to many positive results in
douracana inanyoruz. the region and in the neighbouring cities.lginiz için imdiden teekkürler. Thank you for your interest.Sayglarmzla Best Regards.


4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11