Page 6 - nonwoven_ocak_subat_january_february
P. 6

Yeni Yıl, Yeni
         Organizasyonlar…

                 New Year,                    PROF. DR. HALE CANBAZ KARAKAŞ
         New Organizations…                        Nonwoven Technology Technical Textiles
                                          Yayın Müşaviri / Corporate Editor

Sevgili Okurlar,                          Dear Readers,

Bu ayki sayımızda, nonwoven ve teknik tekstillerde faaliyet    This issue included top news from nonwoven and technical
gösteren firmalara ait haberler var. Teknik tekstillerin en    textiles sector. A considerable amount of information is
önemli alanlarından birisi olan filtrasyonu ilgilendiren      present on filtering, which is becoming more and more
haberlere yer verdik. Bunlardan bir tanesi INDA tarafın-      important each day. Filtration 2014 International
dan 18-20 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen         Conference & Exposition, organized by INDA between
Filtration 2014. Uluslararası Konferans ve Fuar, bu sene      18-20 November 2014, took place for the first time in
ilk olarak Nonwoven Filtre Ortamı Eğitim Kursu ile birleş-     combination with Nonwoven Filter Media Training Course.
tirildi. Eğitime olan talebin yüksek olmasına bağlı olarak,    As a result of the response received in the training course,
önümüzdeki sene Şikago’da düzenlenecek olan Filtration       the Filter Media Training Course will be organized again in
2015’de de eğitime yer verilecek. 2015 yılı da yine filt-     conjunction with Filtration 2015 to take place in Chicago.
rasyon üzerine büyük bir fuarla açılacak. Filtech 2015,      2015 will open again with an important event on filtration.
24-26 Şubat 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Köln        Filtech 2015 will take place between 24-26 February 2015
kentinde düzenlenecek. Bu haberlere ilaveten, Sandler       in Cologne, Germany. This issue also includes the paper
AG’den Dr. Ulrich Hornfeck tarafından hazırlanan          titled as “Synthetic Pleatable Filter Media- New Nonwoven
“Katlanabilir Sentetik Filtre Malzemeleri” yazıya yer ver-     Materials Set Standards”, written by Dr. Ulrich Hornfeck
dik. Bu bilgilendirici makalede, filtre ortamları, kullanılan   from Sandler AG. This highly informative paper includes
malzemeler , farklı filtre uygulamaları ve performans       filter media, materials used, different filtering applica-
parametreleri anlatılıyor. Yazıda, ayrıca, katlanabilir filtre   tions and performance parameters. The paper also gives
malzemelerinin geliştirilme potansiyeline dair genel bakış     an outlook for the potential for further development of
da veriliyor.                           pleatable filter media.

Sayg›lar›m›zla…                          Best Regards….

                                4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11