Page 5 - nonwoven_mart_son_Layout 1
P. 5
nonwoven_mart_son_Layout 1 3/31/14 9:18 AM Page 3
Teknik Tekstiller ve Nonwoven

Yüzleri Güldürüyor

Technical Textiles and Nonwovens

are Making Happy
NEC P GÜNEYMer ha ba, Hello,
Siz bu dergiyi elinize aldnzda seçimlerin sonuçlar The results of municipal elections will have been
çoktan açklanm olacak. Sonuç  her ne olursa olsun announced by the time you read this magazine. First of all,
öncelikle vatanmza milletimize hayrl olsun, diyelim whatever the results are, I wish them to be favourable for our
Seçimlere ramen Türkiye yoluna devam ediyor. Seçime country and society.
endeksli politikalarn artk tarih olmas ile birlikte Türkiye eko- Turkey proceeds on its way despite the elections. Turkeys
nomisi doludizgin gidiyor. Bununla birlikte tekstil sektöründe economy goes at full steam as election-linked policies are his-
de güzel gelimeler yaanyor. Özellikle de teknik tekstiller ve tory now. Besides, textile sector is being positively developed.
nonwoven alannda  hemen  her  gün  gelen yeni News about new investments, particularly on technical textile
yatrm haberleri gözden kaçmyor. and nonwoven branches, are received daily and not being
Ülkemizdeki yatrmlarn katma deeri yüksek ürünle- overlooked.
re yöneldiini  görüyoruz. Bu da  haliyle ülkemizi teknik We observe that investments in our country are heading
tekstiller ve nonwoven alannda yeni statülere doru towards high value-added products. Consequently, this car-
sürüklüyor. Türkiye artk bu konuda izleyen, ithal eden ries our country towards a new status in the fields of techni-
deil üreten ülke statüsünde yer alyor. cal textiles and nonwovens. Turkey now ranks among the
Tekstil sektörünün en hzl gelien ve kendini en hzl manufacturing countries, instead of watching and importing.
yenileyen dal olan teknik tekstiller ve nonwoven, ba The fastest developing and renewing field of textile sec-
döndürücü bir konuma yükselmi durumda... Türkiye'nin tor, technical textiles and nonwovens has excelled to a stun-
bu alanda yapt yatrmlar, devletin tevikleri, iadamla- ning position. Turkeys investments on the fields, governmen-
rnn arzusu ülkemiz adna önemli artlardr. Türkiye'nin tal incentives and passion of businessmen are all positive
bu kararllkla yakn  gelecekte nonwoven alannda bir assets for our country. It is not much of a prophecy to say that
numara olabileceini söylemek pek kehanet gibi gözük- Turkey can be the number one in nonwovens in the near
müyor artk. future with such a determination.
Nonwovenlar konusunda dünyann en önemli organi- One of the most important organizations of the world for
zasyonlarndan olan Index Fuar, 8-11 Nisan tarihlerinde nonwovens, Index Exhibition will be held in Geneva,
sviçre/ Cenevre'de yaplyor. Biz de o fuarda yerimizi Switzerland, between April 8th and 11th, 2014. We have
almak üzere hazrlklarmz tamamladk. Nonwoven ala- completed our preparations for participating in the exhibition.
nndaki en son gelimeleri sizler adna takip edip, önü- We want to follow the latest developments on nonwovens
müzdeki saylarda sizlerin bilgilerine sunmak istiyoruz. and present the information to you in the next issues. We
imdiden tahmin ediyoruz ki,  görsel öleni yüksek bir already estimate that we will witness an exhibition with a
fuar ile kar karya kalacaz. great visual feast.
Bu arada Gaziantep'te düzenleyeceimiz OTM 2014 By the way, I cannot skip referring to OTM 2014 Middle
Ortadou Tekstil Makineleri Fuar'ndan da bahsetme- East Textile Machinery Exhibition that we organize in
den geçemeyeceim. 16-19 Ekim 2014 tarihleri arasn- Gaziantep. The exhibition will be held in Gaziantep Middle
da Gaziantep Ortadou Fuar Merkezi'nde gerçekletiri- East Exhibition Centre between October 16th and 19th,
lecek olan bu fuar, dünya tekstil sektörünü bir araya geti- 2014, uniting textile sector of the world. The facts that
recek. Gaziantepin Ortadou'ya açlan kap olmas, Gaziantep is the door to the Middle East and holds a central
bölge tekstilinin merkezinde olmas gibi özellikleri, fuara position in the regional textiles considerably enhance the
olan ilgiyi oldukça arttryor. interest towards the exhibition.

Sayglarmla, Best Regards,
3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10