Page 6 - nonwoven_mart_son_Layout 1
P. 6
nonwoven_mart_son_Layout 1 3/31/14 9:18 AM Page 4


Index 14te
Bulumak Üzere


Hope to Meet
PROF. DR. HALE CANBAZ KARAKA
You at Index 14 Nonwoven Technology Technical Textiles
Yayn Müaviri / Corporate Editor
Sevgili Okurlar, Dear Readers,Bu saymzn büyük bölümünü 8-11 Nisan 2014 tarihleri We have dedicated a big portion of this issue to Index
arasnda sviçrenin Cenevre kentinde düzenlenecek olan 2014 Exhibition that will take place between 8-11 April

Index 2014 Fuar ile ilgili haberlere ayrdk. Nonwoven 2014 in Geneva, Switzerland. Index, which is an exhibi-
pazarnda faaliyet gösteren firmalarn ve bu alanda çal- tion where companies working in nonwoven market
anlarn bulutuu bir fuar olan Index, 3 senede bir meet, is organized once in every 3 years. We, as Teknik

düzenleniyor. Nonwoven alanndaki en son teknolojileri, Fuarclk and Nonwoven and Technical Textiles magazine,
yenilikleri görmek, yeni olanaklara dair fikir sahibi olmak, will also take place in this important event, which is a

uygulama alanlar belirlemek, iletiim an geniletmek meeting point to observe the latest technologies and
ve sektörle ilgili bilgi almak için ideal bir buluma noktas innovations in nonwovens, to have an insight about new
olan bu fuarda, Teknik Fuarclk ve Nonwoven Technology opportunities, to identify new applications, to widen net-

Dergisi olarak biz de yer alacaz. 2011 ylnda yaklak work and have information about the sector. About
12.600 ticari ziyaretçinin yer ald fuara bu sene de artan 12,600 trade visitors were recorded to visit the last exhi-
sayda ziyaretçi bekleniyor. 10 ziyaretçinin 9unun aktif bition in 2011 and this number is expected to increase

olarak yeni tedarikçi arama amacyla fuara katlmas, bu this year. As 9 out of 10 visitors attend the fair to seek
önemli etkinliin hedefe ulatrma konusunda yararn da new suppliers, the exhibition proves itself to be very use-
ortaya koyuyor. Ayrca, nonwovenlara yönelik giri niteli- ful for reaching the target. In addition, introductory

inde eitimler, jeotekstil ve paketleme üzerine atölye tutorials on nonwovens, workshops on geotextiles and
çalmas, otomotiv nonwovenlar forumu ve ürün sunum- packaging, automotive nonwovens forum and product

lar da yer alyor. Teknik tekstillerde Türkiyenin ve dün- presentations will take place. When we look at the future
yann gelecekteki ajandasna baktmzda, fuar, seminer, agenda of Turkey and of the world in technical textiles,
kongre ve etkinliklerin hz kesmeden devam ettiini görü- we can easily see that exhibitions, seminars, congresses

yoruz. and important events will continue without slowing pace.Sayglarmzla Best Regards.4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11