Page 6 - nonwoven_mart_march_nisan_april
P. 6
nonwoven_mart_Layout 1 4/17/15 10:07 AM Page 4

İnovasyon İçin

İlham Ver


Inspire To
PROF. DR. HALE CANBAZ KARAKAŞ
Innovate Nonwoven Technology Technical Textiles
Yayın Müşaviri / Corporate Editor
Sevgili Okurlar, Dear Readers,2 senede bir düzenlenen Techtextil Fuarı bu sene 4-7 Mayis Techtextil, organized every two years, will take place
2015 tarihleri arasinda Frankfurt'da gerçekleştirilecek. between 4-7 May 2015 in Frankfurt. Following this fair,

Nonwoven ve teknik tekstiller alanında çalışan ve faaliyet which should not be skipped by those acting in nonwoven
gösterenlerin kaçırmaması gereken bu fuar sonrasında, sek- and technical textiles field, the countdown will start for
tör için Hightex 2015 Uluslararası Teknik Tekstiller ve Hightex 2015 International Technical Textiles and

Nonwoven Fuarı'na geri sayım başlayacak. Nonwoven Trade Fair.
11-13 Eylül 2015 tarihleri arasında Tüyap Kongre In parallel to this important event that will take place between
Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bu önemli etkinliğe 11-13 September 2015 in Tuyap Fair and Congress Center, 5 th

paralel olarak İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi International Istanbul Textile Congress 2015: Innovative
th
tarafından 5 International Istanbul Textile Congress 2015: Technologies "Inspire to Innovate" will be organized by
Innovative Technologies "Inspire to Innovate" kongresi Istanbul Technical University, Textile Technologies and Design

düzenlenecek. Konvansiyonel tekstillerin yanısıra fonksiyo- Faculty. The congress will include functional and innovative
nel ve inovatif tekstillerin yer aldığı kongrede, tekstilde nano- textiles in addition to conventional textiles and special focus

teknoloji uygulamalarına da yer verilecek. Fuara paralel ola- will be given to nanotechnology applications in textile. The
rak yer alan kongrede üniversiteler, araştırma enstitüleri, congress, as parallel to the exhibition, will be a meeting point
sektör temsilcileri ve bu alanda faal olan firma ve kişiler bir for universities, research institutes, sector representatives,

araya gelecek. companies working in this field.
Baharın sektöre hareket ve olumlu eğilimler getirmesi May the spring bring activity and positive trends to the

dileğiyle... sector...


Sayg›lar›m›zla… Best Regards….4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11