Page 6 - nonwoven3.2014
P. 6
nonwoven_haziranSON_Layout 1 5/29/14 4:08 PM Page 4


Nanoteknolojide
Son Yenilikler


Latest Innovations in
PROF. DR. HALE CANBAZ KARAKA
Nanotechnology Nonwoven Technology Technical Textiles
Yayn Müaviri / Corporate Editor
Sevgili Okurlar, Dear Readers,


Nisan aynn son günlerinde nanolierin farkl bir uygulama I had the opportunity to attend and present a paper in
alan olan sensör uygulamalar üzerine gerçekletirilen en son a workshop on the latest studies and innovations in
çalmalar ve yenilikleri içeren bir atölye çalmasna katlma ve the field of application of nanofibers in sensors at the
hatta bir sunum yapma frsatn buldum. Electrospinning for end of April. The First International Workshop on
High Performance Sensing (EHPS) üzerine bu ilk atölye çalma- Electrospining for High Performance Sensing (EHPS)
s talyann Roma kentinde CNR Institute of Atmospheric was organized by CNR Institute of Atmospheric
Pollution Research tarafndan 29-30 Nisan 2014 tarihleri ara- Pollution Research between 29-30 April 2014 in
snda organize edildi. Elektro lif çekimi ile üretilen nanolierin Rome, Italy. This event hosted the presentations on
mikro ve nano yapdaki sensörlere entegrasyonu üzerine yap- the recent and encouraging results on the integration
lan çalmalarn yer ald bu etkinlikte, sensör alannda elde of electrospun nanofibers to micro and nano scale
edilen en yeni ve ümit vaat edici sonuçlar sunuldu. Bu alanda, sensors. It was emphasized that electrospinning was a
elektro lif çekiminin nanolif eldesinde basit ve etkili bir yön- simple and effective technology in obtaining
tem olarak, organik veya inorganik esasl lierin mikrodevreler- nanofibers and that the electrospun nanofibers and
le birletirilmesine uygun bir teknoloji olduu, lierin gözenek- nanofibrous webs could be used in various sensing
liliinin ve tabaka saysnn ayarlanarak, elde edilen lierin ve applications by changing their porosity and layers. The
lifsi tülbent yaplarnn çok çeitli sensör uygulamalarnda kulla- extension of the use of electrospun nanofibers in sen-
nlabilecei üzerinde duruldu. Elektro lif çekimi yönteminin sors was discussed as electrospinning technology is
halen bu alanda çok da fazla yaygn olmamas nedeniyle, elek- still not as widespread as would be expected. You can
tro lif çekimi ile üretilmi lierin sensörlerde endüstriyel boyut- find more information in the upcoming pages of our
ta uygulamasnn artrlmas yollar üzerine tartld. Daha journal.
detayl bilgiyi dergimizin ilerleyen sayfalarnda bulabilirsiniz. In this issue, there is also a study on use of plasma
Bu saymzda, ayrca, tekstilde plazma teknolojisinin kullanm- technology in textiles. The improvements obtained by
na yönelik bir çalma da yer alyor. Hem klasik hem teknik using plasma technology to increase adhesion
tekstil uygulamalarnda gittikçe daha fazla öneme sahip olan strength in laminated fabrics, which are becoming
lamine kumalarn adezyon mukavemetini artrmada plazma more and more important in conventional and techni-
yöntemi kullanlmasyla elde edilen iyilemeler bu makalede yer cal textiles. We will continue to share the researches
alyor. Farkl teknolojilerin uygulanmasna ve disiplinleraras and innovations in the field of technical textiles,
çalmalara son derece uygun olan teknik tekstiller alanndaki which is a very suitable area for use of different
yenilikleri sizlerle paylamaya devam edeceiz. Technologies and for multidisciplinary work.


Sayglarmzla Best Regards.4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11