Page 6 - nonwoven_5_2014
P. 6
nonwoven_eylul_Layout 1 10/2/14 6:25 PM Page 4


2014ün Son
Çeyreine Girerken


Approaching the Last
PROF. DR. HALE CANBAZ KARAKA
Quarter of 2014 Nonwoven Technology Technical Textiles
Yayn Müaviri / Corporate Editor
Sevgili Okurlar, Dear Readers,


Bu saymzda teknik tekstil ve nonwoven alannda son This issue emphasizes some outstanding areas in
ylarda daha da önem kazanan baz alanlara arlk ver- technical textiles and nonwovens. One of them is car-
dik. Bunlardan birincisi karbon elyaf ve karbon takviye- bon fiber and carbon fiber reinforced composite
li kompozit malzemeler. Karbon elyaf üreten sayl ülke- materials. Carbon fibers, having an important place
ler arasnda yer alan Türkiye için de büyük öneme also for Turkey that is among the few carbon-produc-
sahip olan karbon lifinin yüksek mukavemet, düük ing countries in the world, prooves to be an ideal
younluk, kimyasal inertlik ve elektrik iletkenlii gibi material for a considerable number of applications
özellikleri, pek çok uygulama alan için ideal bir malze- due to its high strength, low density, chemical inert-
me olmasn salyor. Global karbon lifi pazarnda git- ness and electrical conductivity. This leads to
tikçe artan bir talep ve ilgiye yol açyor. increased demand and interest in the global carbon
Bir dier önemli alan ise filtrasyon. Hava filtrasyonu, fiber market.
sv filtrasyonu, toz filtrasyonu, medikal alanda kullan- Another important area is filtration. Air filtration, liq-
lan filtreler, otomotiv endüstrisinde kullanlan filtreler uid filtration, dust filtration, filtration in medical
ve gaz faz filtrasyonu gibi çok çeitli uygulamalar mev- field, filtration i automotive sector and gas phase fil-
cut. Nonwoven kumalar da her tür filtrasyon uygula- tration are among the high variety of filtration appli-
masnda büyük avantajlar salyor. 2014 ylnn son cations. Nonwovens offer advantages in every type of
çeyreinde, önümüzdeki ay bu alanda önemli bir fuar filtration. Next month will host an important exhibi-
var. Filtration 2014 International Conference & tion. Filtration 2014 International Conference &
Exposition bu sene 18-20 Kasm 2014 tarihleri arasn- Exposition will take place in Baltimore between 18-20
da Baltimoreda düzenleniyor. Bu alanda faaliyet göste- November 2014, in the last quarter of 2014. A must
ren firmalarn kaçrmamas gereken bir fuar. see event for those active in this field.


Sayglarmzla Best Regards.4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11