Page 6 - nonwoven_kasim-aralik_november-december
P. 6
nonwoven_aralik_Layout 1 12/26/14 2:27 PM Page 4

2014ün

Ardndan


After
PROF. DR. HALE CANBAZ KARAKA
2014 Nonwoven Technology Technical Textiles
Yayn Müaviri / Corporate Editor
Sevgili Okurlar, Dear Readers,


2014 de en çok öne çkan kavramlar kukusuz sürdürülebilir- The most outstanding terms were undoubtedly sustain-
lik, geri dönüüm ve inovasyondu. Bu kavramlara nonwoven ability, recycling and innovation in 2014. These were also
ve teknik tekstiller alannda da büyük önem verildi. Nonwoven highlighted in nonwoven and technical textiles sector.
ve teknik tekstil endüstrisi lif endüstrisi ile elele vererek bu 3 Nonwoven and technical textile sector witnessed new
önemli kavram içine alan gelimelere hem sahne oldu, hem developments including these three terms and it also pre-
de platform hazrlad. Tekstil sektörünün her alannda olduu pared a platform. 2014 has also been a year, where fast
gibi nonwoven ve teknik tektillerde de hzl deiimin oyun- change was a must to stay within the game in nonwovens
dan kopmamann önemli kurallarndan biri olduu bir yl oldu and technical textiles sector as well as other textile sec-
2014. Özellikle tasarm ve pazara hzl cevap verebilme konu- tors. Those who were good at fast response to design
larnda iyi olanlar bu yl kazand. Ayrca, inovasyona önem and market won this year. Also, companies that realized
veren ve inovasyon çalmalarnn olmazsa olmaz olduunu that innovation is important and moreover is a must
kavrayp harekete geçen rmalar son senelerde olduu gibi became advantageous. We have frequently witnessed
yine avantajl hale geldi. Lif, iplik, dokuma, örme, nonwoven, the placement of technical and functional textiles, inno-
kompozitler, boya-terbiye ve konfeksiyon gibi tekstilin balca vative products and new technologies in leading areas of
alanlarnda teknik ve fonksyionel tekstillerin, inovatif ürünle- textile including fiber, spinning, weaving, knitting, non-
rin, yeni teknolojilerin kendilerine yer açtna bu sene de skça woven, composites, dyeing-finishing and clothing.
ahit olduk. A great number of projects and initiatives on technical
2014 ylnda teknik ve fonksiyonel tekstil anlamnda üniversi- and functional textiles have taken place in universities in
telerde de çok sayda yeni proje ve giriim oldu. Bunlardan en 2014. One of the outstanding projects was a social
çok göze çarpanlardan birisi, TÜnün öncü kimliiyle balad- responsibility project under the leading identity of ITU.
bir sosyal sorumluluk projesi oldu. TÜ Rektörlüü ve TÜ The project, coordinated by ITU Rectorship and Prof. Dr.
Tekstil Teknololileri ve Tasarm Fakültesinden Prof. Dr.Nevin Nevin Çidem Gürsoy from ITU Textile Technologies and
Çidem Gürsoyun yürütücülüünde devam eden ve stanbul Design Faculty and supported by Istanbul Kalknma
Kalknma Ajans tarafndan desteklenen proje kapsamnda Ajans, started its operations to establish a Textile Design
Engelli Bireyler için Tekstil Tasarm Merkezi kurulmas çal- Center for Disabled People at ITU Gümüsuyu Campus.
malarna TÜ Gümüsuyu Kampüsünde baland. Proje kap- The project will benefit exclusively from technical and
samnda, özellikle teknik ve fonksiyonel tekstil malzemelerin- functional textile materials in designing clothing for dis-
den engellilere yönelik giysi tasarmnda sklkla faydalanlacak. abled people. While, saying farewell to 2014, we wish
2014ü uurlarken, 2015 ylnn da her sektörel anlamda, hem that 2015 will be a successful and efficient year for the
de giriim ve inovatif faaliyetler anlamnda baarl ve verimli sectoral means and for entrepreneurship and innovative
bir yl olmasn diliyoruz. activities.


Sayglarmzla Best Regards.4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11